Ochrona danych osobowych - RODO

W związku z koniecznością wykonania obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:


1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Biuro Usług Podatkowo- Rachunkowych mgr Jerzy Paneth 34-300 Żywiec ul. Kościuszki 55, NIP 5531014090.


2. W każdej sprawie przetwarzania Pana(i) danych osobowych można skontaktować się z Biurem Usług Podatkowo-Rachunkowych mgr Jerzy Paneth drogą pocztową lub poprzez adres email: jerzypaneth@interia.pl.


3. Dane osobowe Pana(i) Firmy są przetwarzane:

 • a) w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust . 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 /Rozporządzenia 2016/679/, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywnie- na podstawie wyrażonej przez Pana(ią) zgody /art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
 • b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Biurze Usług Podatkowo- Rachunkowych mgr Jerzy Paneth na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
 • c) w celach marketingowych (np. przedstawienie oferty handlowej).

4. Dane Pana(i) Firmy będą przekazywane:

 • a) dostawcom systemów informatycznych i usług komputerowych;
 • b) podmiotom świadczącym na rzecz Biura Usług Podatkowo-Rachunkowych usług niezbędnych do wykonywania zawartej z Panem(ią) usługi niezbędnej do wykonywania zawartej umowy na usługi księgowe, prawne, informatyczne, marketingowe;
 • c) operatorom pocztowym i kurierom;
 • d) organom uprawnionym do otrzymania Pana(i) danych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane te pozyskane zostały z co najmniej jednego z niżej wymienionych źródeł informacji:

 • a) na podstawie podpisanej z Państwem umowy w zakresie prowadzenia dokumentacji księgowej ;
 • b) z publicznie dostępnych źródeł:
  • Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON);
  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
  • Krajowy Rejestr Sądowy (KRS);
  • Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG);
  • inne rejestry i ewidencje prowadzone przez organy państwowe;
  • oficjalne strony internetowe podmiotów gospodarczych;
  • wyniki wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych;
  • ogólnodostępne katalogi teleadresowe;
  • serwisy społecznościowe;
  • bazy danych zakupione u współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich.

6. Pana(i) dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy a także przez okres niezbędny do prowadzenia działań opisanych w pkt. 3 lit. c).


7. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe dotyczą tylko i wyłącznie prowadzonej działalności gospodarczej


8. Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do treści danych oraz żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora


9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Biuro Usług Podatkowo- Rachunkowych w celu właściwego wykonania zawartej z Panem(ią) Firmą umowy o świadczenie usług podatkowo- rachunkowych a także w celu przedstawienia oferty handlowej.


10. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych osoby, których dane Administrator przetwarza w swoich zbiorach, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego.


11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dlaczego my?

Doświadczona kadra

Wiedza i terminowość

Przystępne ceny

Odbiór dokumentów GRATIS